$ЧИТАЛИЩЕ БУХОВЦИ$ - Заповеди
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
       
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
       
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
                                                 КМЕТСТВО  БУХОВЦИ  ,  ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ
 
                                                               З     А     П     О     В     Е     Д
                 
                                                                        №14 / 13.05.2013г.
 
       ОТНОСНО : ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ГАСАНЕТО НА ГОРСКИ  ПОЖАРИ НА  ТЕРИТОРИАТА НА КМЕТСТВОТО.
    
       НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46 ОТ  ЗМСМА И ЗАПОВЕД № 3-01-384 / 30.04.2013г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ И  НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, КМЕТСТВО БУХОВЦИ, ГЛАВА VІ, ЧЛ.23, АЛ.1,
 
                                                              Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М  :
 
       1. ОПРЕДЕЛЯМ  ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН  В ГОРСКИТЕ МАСИВИ  НА  ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ, КМЕТСТВО СЕЛО БУХОВЦИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.05.2013 - 15.10.2013г.
       2.ЗАБРАНЯВАМ ПО ТОВА ВРЕМЕ  ПАЛЕНЕТО НА  ОТКРИТ ОГЪН И  ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОГНЕВИ РАБОТИ НА  РАСТОЯНИЕ ПО-МАЛКО ОТ 100М. ОТ ГРАНИЦИТЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
       3.ЗАБРАНЯВАМ ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ,  ОСВЕН НА ОПРЕДЕЛЕНИ, ОБЕЗОПАСЕНИ И  ОБОЗНАЧЕНИ МЕСТА И НАПУСКАНЕТО  НА  МЕСТАТА БЕЗ ОГЪНЯ ДА БЪДЕ  ИЗГАСЕН.
       4.СДРУЖЕНИЕТО НА ЛОВЦИТЕ ДА  ИНСТРЕКТИРЕ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ЗА  СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
       5.АРЕНДАТОРИ, ЗЕМЕДЕЛДСИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЧАСТНИ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ В БЛИЗОСТ ДО ГОРСКИ ТИРИТОРИИ И ГРАНИЧЕЩИ С ТАКИВА ДА  ПОДЪРЖАТ В ИЗПРАВНОСТ ПРОТИВОПОЖАРНИЯТ ИНВАНТАР И В СЛУЧАЙ НА  ПОЖАР ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ГАСАНЕТО МУ.
       6.ГРАЖДАНИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ОЧИСТЯТ ОТ ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ И ГОРИМИ ОТПАДЪЦИ В ПРОСТРОНСТВОТО  ОКОЛО ГРАДИНИТЕ, ДВОРОВЕТЕ И ДРУГИТЕ ОБЕКТИ, КАТО ГИ ИЗНАСЯТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА.
 
       НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ДА СА ОПОВАСТИ ПУБЛИЧНО КАТО СЕ  РАЗЛЕПИ НА МЕСТА ЗА ОБЯВИ, КАТО СЕ ВРЪЧИ НА ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И СЕ КАЧИ В САЙТА НА КМЕТСТВОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ.
 
       КОНТРОЛ ЩЕ  ИЗПЪЛНЯВАМ  СЪВМЕСТНО С ОТГОВОРНИКА  НА  ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ. 
 
 
                                                                                           К  М  Е  Т :    /П/
 
                                                                                                   /ЗДРАВКА  БОНЕВА/
 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
    ВЪЗОСНОВА НА  ЗАПОВЕД №3-01-57 / 24.01.2013г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ УВЕДОМЯВАМ НАСЕЛЕНИЕТО НА СЕЛО БУХОВЦИ, ЧЕ ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Е РАЗРЕШЕНА САМО ПРИ СЪОТВЕТНО ЗАПЛАЩАНЕ И В ОПРЕДЕЛЕНИ ОТДЕЛИ.
   ЗА СЕЛО БУХОВЦИ - ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ОТДЕЛ - 20 а,г,д,е,ж,з и 1 ; 
                                                                                       - 21 а,в,г, и д
                                                                                       - 22 а,г,е,ж,з,и,д,1,2,3,4,5 и 6
                                                                                       - 23 д,з,м и 2
   ОБЩАТА ПЛОЩ ЗА ПОЛЗВАНЕ Е 62,3 хектара ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ И 90,10 хектара ИЗДЪНКОВИ ГОРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БУХОВЦИ, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ.
 
   ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ И ЗАПЛАЩАНЕ В КМЕТСТВОТО ИЛИ НА ТЕЛЕФОН 06021 2222
 
30.01.2013г.                                                                              К М Е Т :   /п/
село Буховци
                                                                                                      /Здравка  Бонева/
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
                                          ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ , КМЕТСТВО  СЕЛО БУХОВЦИ
 
                                                           З    А    П    О     В     Е    Д
 
                                                                 № 9  /  28.09.2012г.
 
                              Относно : Необходимата пространствена изолация за производство на сертифициран слънчоглед за стопанската 2013г.
 
                              На основание Писмо №241/24.09.2012г. от ЕТ"Агроелит-Митов-Божидар Митов" град Търговище и Удостоверение № 1156/20.04.2005г. на МГЗ град София, Изпърнителна агенция по сортоизпитване и семеконтрол, където е вписан под № 11П001156, том ІІІ, стр.1156, че същия ще засява с хибриден слънчоглед през стопанската 2013 година следните масиви:
                    
               - село Буйново - масив 14
               - село Макариополско - масиви 14 и 15
 
за което е необходима пространствена изолация от 1500м.
 
                              З    А    П    О    В    Я    Д    В    А    М  :
               1. Определям площите на масиви 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13 и и33 по плана на село Буховци съгласно чл.29 от Закона за посевния и посадъчен материал публикуван в ДВ бр.20 от 04.03.2003г., собствениците им или ползвателите им, обхванати от пространствената изолация НЕ МОГАТ да засяват площите с растения - опрашители т.е. друг слънчоглед.
              
               Посеви засяти в нарушение на настоящата Заповед се унищожават от службите на Общинска администрация - чл.72 от ЗППМ. Разходите са за сметка на нарушителя.
 
               Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица, арендатори, земеделски производители и частни лица : Петър Борисов, Радослав Рачков, Нанчо Аврамов, Янко Вергиров, Дарин Димитров,Емил Стоянов, Ангел Иванов, Христо Тотев и Диян Николаев.
 
               Контрол по настоящата Заповед ще упражнявам съвместно със заинтересованите лица.
 
 
 
 
 
                                                                                                               К   М   Е   Т  :    /п/
 
                                                                                                                          /Здравка Бонева/
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 
                                          ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ , КМЕТСТВО  СЕЛО  БУХОВЦИ
 
                                                        З     А     П     О     В     Е      Д
                                        
                                                                 № 8 / 09.07.2012г.
 
                              Относно : Необходимата пространствена изолация за производство на сертифициран хибриден слънчоглед за стопанската 2013г.
 
                              На основание писмо № 147/ 02.07.2012г. от ЕТ"АГРОЕЛИТ-МИТОВ-Божидар Митов" град Търговище и Удостоверение№ 1156/ 20.04.2005г. на Министерството на Земеделието и Горите град София, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол където е вписан под №11ПОО1156, томІІІ, стр.1156, че същия ще засява с хибриден слънчоглед през стопанската 2013г. следните масиви:
                              - село Алваново - масив 27
                              - село Буховци - масиви 21;22;23 и 30
                              - село Буйново - масиви 13 и 17
                              - село Пробуда - масив 10
за което е необхозима пространствена изолация от 1500 м.
 
                                                       З   А   П   О   В   Я   Д   В   А   М  :
 
          
                              1. Определям площите на масиви 2; 3;  8; 9; 10; 11; 12; 33; 5; 34; 14; 15; 17; 18; 40; 35;
19; 20; 36; 37; 38; 39; 31; 32; 24; 29; 28; 25; 26 и 27 по плана на село Буховци съгласно чл.29 от Закона за
посевнияи посадъчен материал , публикуван в ДВбр.20 от 04.03.2003г.(изменен ДВбр.97 от 01.12.2006г.), собствениците им или ползвателите им, обхванати от пространствената изолация НЕ  МОГАТ да засяват площите
с растения-опрашители т.е. друг слънчогед.
 
                             Посеви засяти в нарушение на настоящата Заповед се унищожават от Службите на Общинска администрация - чл.72 от ЗППМ. Разходите са за сметка на нарушителя.
 
                             Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица, арендатори, земеделски производители и частни лица за сведение и изпълнение, както и да се връчи лично срещу подпис
на следните лица : Петър Б.Христов; Радислав В.Рачков; Нанчо Хр.Аврамов; Янко В.Атанасов; Дарин Д.Димитров; Емил Стоев; Ангел И. Станков.
 
                              Контрол по настоящата Заповед ще упражнявам съвместно със заинтересованите лица.
 
 
 
                                                                                                     К М Е Т :         /п/
 
                                                                                                             / Здравка  Бонева / 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
       
                                           ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ , КМЕТСТВО  СЕЛО  БУХОВЦИ
            
                                                         З      А      П     О     В     Е     Д
                                            
                                                                   № 7 / 28.06.2012г.
 
                             Относно : Опазване на земеделската продукция на територията на Кметство село Буховци от пожари.
                             На основание чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с повишаване на опасноста от възникване на пожари в земеделски земи и гори с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредни последствия и щети от тях на пожари и писмо № 402 / 06.06.2012г. от Началника на РСПБЗН град Търговище ,
 
                                                           Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М  :
 
                            1.Ръководствата на ареднаторите, земеделските производители и ползвателите на земи находящи се на територията на Кметство село Буховци да извършат следното :
                            - да изготвят планове с конкретни мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и провеждането на кампанията по прибирането на реколтата.
                            - да определят със заповед отговорници по опазване на посевите, зърното и фуражите.
                            - да организерат и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и обурудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини.
                            - да организират извършването но ежедневни прегледи на техническото и противопожарно състояние на машините и съоръженията.
                            - да осигурят разпределение на масивите на участъци на повече от 1000дек. с 10м. противозащитна ивица или за ежедневна работа с 6 м. такава, като разпарцелирането да се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица със ширина 10 м. - да разжънат, изнесената слама и заорът ивица с ширина не по-малко от 9 м. покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, около дерета, стърбове, мачтови трофопостове и др. съоръжения на въздушните елекстропроводи и дреги противопожарни места и обекти най-малко на 10 м.
                            - да осигурат трактор с четири корпусен плуг ( с какъвто разполагат) за всяка агрегатна група
                            - да организират и проведат обучение и инструктаж на всичики механизатори и участници в кампанията по прибиране на реколтата.
                            - да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складивете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги обурудват с необходимите съобщителни средства, противопожарни уреди и съоръжения.
                            - да осигури ограждане на фуражните площадки и на сеновалите, използване на ивици с широчина най-малко 6 метра от външната или вътрешната стена на оградата.
                            - да осигури обектите с необходимата противапожрна техника, съоръжения и средства за гасене.
                            - ръководствата на фирми, земеделски стопани и други се задължават да предоставят наличната си техника, необходима при извършване на противогаситерна дейност, при поискване от органите на РС "ПБЗН" в Община Търговище, Кметство село Буховци съгласно закона за МВР.
                          
                            2.Забранявам паленето на стърнища, сухи треви и слама по слоговете, крайпътни ивици и дреги съгласно чл.6,ал.1,т.2 от Закона за опазване на земеделските земи ДВ 14/2000г. и чл.12 от Наредба № Із-1053 от 19.04.2011г. за правила и норми за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделдси земи.
 
                            3.Забранявам паленето на огън и извършването на огневи работи в горския фонд на Община търговище, Кметство село Буховци на растояние 100м. най-малко от тях, освен на определените за целта места от Държавно горско стопанство Търговище и РС "ПБЗН" Търговище, обозначени със специални знаци и табели.
 
                            4.Забранявам устройването на лагери и къмпинги в горите, с изключение на случаите с издадени разрешения от ДГС - Търговище и РС " ПБЗН" Търговище за Кметство село Буховци.
 
                            5.Стопаните на частни имоти да почистят тревите и издънките около имотите които стопанисват с цел предотвратяване па пожари.
 
 
                            Актове за установяване на административно нарушение на ториторията на Община Търговище, Кметство село Буховци ще се съставят от органите на РС "ПБЗН" Търговище.
 
 
                            Настоящата Заповед да се доведе да знанието на заинтересованите лица срещу подпис и да се окачи на видно место за информиране и изпълнение от населението, да се качи и в сайта на Кметство село Буховци.
 
 
 
 
                                                                                                             К  М  Е  Т :     /  п  /
                                                                                           
                                                                                                                        / Здравка  Бонева/
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
   
                                          ОБЩИНА  ТЪРГОВИЩЕ , КМЕТСТВО  СЕЛО  БУХОВЦИ
 
                                                          З     А      П     О     В     Е     Д
 
                                                             № 6 / 04.06.2012г.
 
                             На основание чл.42, ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.ал.2, т.2 и т.11 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище, кметство Буховци и чл.11, т.1 и 3 от Наредба №1 от 10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност ( обн.ДВ.бр.26/30.03.1993г.)
 
                                                          З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М  :
 
                             1. Забранявам брането на липов цвят от насаждения и отделни дървета на територията на Кметство Буховци, включващи улици, паркове, серветути на пътните артерии общинска собственост и други площи.
                             2. Забранявам рязане, чупене и увреждане на липовите дървета на територията на кметството, както и смитането на липовия прашец в населените места и ползването му за търговия.
 
                             На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административно нарушение, съгласно настоящата заповед и в зависимост от  степента на нарушението по съответната наредба, цитирана в заповедта.
 
                             Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично съвместно с органите на РУ "Полиция" Търговище.
 
                             Препис от Заповедта да се доведе до знанието на населението за сведение и изпълнение, както и да се качи в сайта на Кметство Буховци.
 
 
 
  
 
                                                                                                       К   М   Е   Т   :     /п/
 
                                                                                                                    / Здравка   Бонева /
                 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§